Leader+

Inicjatywa Wspólnotowa LEADER + jest programem pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce „Pilotażowy Program Leader+" jest Działaniem Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Celem Leader + jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Leader + polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. Lokalną Grupę Działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie podejście oddolne wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionu. Budowa lokalnych strategii niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których najważniejsze to lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (ludzkich, naturalnych), dostosowanie kierunków działania do potrzeb podmiotów funkcjonującym na danym obszarze. Ponadto podejście lokalne pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
Poprzez wdrażanie podejścia LEADER możliwe będzie wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Wypracowane kierunki wsparcia z Pilotażowego Programu Leader +:
• Promocja i informacja projektu
• Działania na rzecz promocji regionu, zachowanie dziedzictwa kulturowego
• Pomoc szkoleniowa i doradcza, wnioski o dofinansowanie
• Standaryzacja i certyfikacja gospodarstw i produktów, nowe rodzaje produkcji
• Analizy, ekspertyzy, opracowanie projektów
• Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD, rozwój partnerstwa krajowego i międzynarodowego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie